Chopin Barcarolle in F-sharp, Op. 60
  Chopin Ballade in F minor, Op. 52
  Chopin Mazurka in A flat, Op. 59 No.2
  Scarlatti Sonata in C minor, K11
  Scarlatti Sonata in A, K332
Chopin Ballade in F minor, Op. 52
 

(catalogue number URM 87141)
曲目:貝多芬第三十一鋼琴奏鳴曲 / 蕭邦第三鋼琴奏鳴曲,G 小調敍事曲

   
蕭邦B小調第三奏鳴曲,作品五十八
I. 莊嚴的快板
   
蕭邦G小調敘事曲,作品二十三
   
貝多芬降A大調第三十一奏鳴曲,作品一一零
I. 如歌般和充滿感情的中板
 
   
Grieg Piano Concerto in A minor, Op.162
III. Allegro moderato e marcato
 Copyright © 2015 All Rights Reserved. 版權所有,不得轉載。